دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرنوش   ارفعی

پست الکترونیکی : f.arfaee@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه بیماریهای داخلی دامهای کوچک دامپزشکی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/07/01

فرنوش ارفعی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^